.. concursuri
Aici vom lista concursurile la care am participat si vom participa.
Va multumim pentru intelegere...
 
DATA: 22-06-2016  CENTRALIZATORUL NOMINAL privind REZULTATELE FINALE obţinute de candidaţi la concursul pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de Inspector specialitate/Administrator Refugiul Peştera la Serviciul Public Judeţean Salvamont- Salvaspeo Dâmboviţa, organizat în perioada 16 - 18 iunie 2016 (format pdf)
 
 
DATA: 16-06-2016  CENTRALIZATORUL NOMINAL privind rezultatele obținute de candidați la PROBA SCRISĂ a concursului pentru ocuparea funcției contractuale vacante de Inspector specialitate/Administrator din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont - Salvaspeo Dâmbovița, organizat în data de 16 iunie 2016 la sediul Consiliului Județean Dâmbovița (format pdf)
 
DATA: 10-06-2016  Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea funcției contractuale vacante de execuție de Inspector de specialitate/Administrator Refugiul Peștera - Compartiment tehnic administrativ din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont - Salvaspeo Dâmbovița, care se va organiza în perioada 16 - 18 Iunie 2016 (format pdf)
 
DATA: 06-06-2016  Modificare anunț concurs pentru postul contractual vacant de inspector/administrator - Refugiul Peştera - compartiment tehnic administrativ la Serviciul Public Judeţean Salvamont- Salvaspeo Dâmboviţa, organizat în perioada 16 - 18  iunie 2016 (format pdf)
 
DATA: 25-05-2016  Scoaterea la concurs a postului contractual vacant de inspector/administrator - Refugiul Peştera - compartiment tehnic administrativ la Serviciul Public Judeţean Salvamont- Salvaspeo Dâmboviţa, organizat în perioada 16 - 18  iunie 2016 (format pdf)
 
DATA: 12-04-2016  CENTRALIZATORUL NOMINAL privind REZULTATELE FINALE obţinute de candidaţi la concursul pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de referent - compartiment salvare în mediul subteran speologic, salvator montan - compartiment salvare montană, consilier/economist - compartiment economic şi inspector de specialitate/administrator Refugiul Peştera - compartiment tehnic administrativ la Serviciul Public Judeţean Salvamont- Salvaspeo Dâmboviţa, organizat în perioada 06 - 11 aprilie 2016 (format pdf)
 
DATA: 08-04-2016  REZULTATUL soluționării contestației depusă de domnul MOCANU CONSTANTIN, candidat la proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcției contractuale vacante de Inspector dc specialitate/Administrator la Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo Dâmbovița, organizat la sediul Consiliului Județean Dâmbovița în data de 06 aprilie 2016   (format pdf)
 
DATA: 07-04-2016  CENTRALIZATORUL NOMINAL privind rezultatele obținute de candidați la PROBA SCRISĂ a concursului pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont - Salvaspeo
Dâmbovița, organizat în data de 06 aprilie 2016 la sediul Consiliului Județean Dâmbovița   (format pdf)
 
DATA: 30-03-2016  REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE la concursul pentru ocuparea unor funcţii contractuale din cadrul Serviciului Public Judeţean Salvamont - Salvaspeo Dâmboviţa, care se va organiza în perioada 06 - 08 aprilie 2016 (format pdf)
 
DATA: 16-03-2016  Scoaterea la concurs a posturilor de: referent - compartiment salvare in mediul subteran speologic,salvator montan,consilier compartiment economic si inspector specialitate  (format pdf)
 
DATA: 12-11-2015  CENTRALIZATORUL NOMINAL privind REZULTATELE FINALE obtinute de candidati la concursul pentru ocuparea functiei contractuale vacante de referent /asistent medical la Serviciul Public Judetean Salvamont -Salvaspeo Dâmbovita, organizat în perioada 09 - 11 decembrie 2015 (format pdf)
 
DATA: 12-11-2015 - Scoaterea la concurs a posturilor de: referent/asistent medical/compartiment tehnic administrativ și consilier tehnic/compartiment salvare în mediul subteran pe durată nedeterminată, „Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo Dâmbovița
 

Urmare a aprobării Consiliului Judeţean Dâmboviţa pentru scoaterea la concurs a posturilor de: referent/asistent medical/compartiment tehnic administrativ și consilier tehnic/compartiment salvare în mediul subteran pe durată nedeterminată, „Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo Dâmbovița”, anunţă organizarea concursului privind ocuparea acestor posturi în data de 09.12.2015.

1. Dosarul de concurs va conţine următoarele documente;

cerere de înscriere la concurs

copia actului de identitate

copiile actelor care să ateste nivelul studiilor, a specializărilor şi a documentelor care să ateste îndeplinirea condiţiilor specifice

copia documentelor care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor

cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale

adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate

curriculum vitae

alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului

recomandare de la ultimul loc de muncă

Dosarul de concurs se depune la serviciul personal până pe data de 02.12.2015.  

 

2. Condiţii generale pentru ocuparea posturilor.

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

 3.  Cerinţe specifice

I.  Referent/asistent medical/compartiment tehnic administrativ:

1.  Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat.

2. Recomandări privind activitatea desfăşurată până în prezent, conduita la locul de muncă, capacitatea de organizare şi coordonare.

3. Cunoştinţe operare PC.

 

II. Consilier tehnic/compartiment salvare în mediul subteran:

1. Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul tehnic.

2. Abilități fizice și intelectuale pentru activitate în condiții specifice de risc.

3. Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională                                                   ( Engleză/franceză/germană)

     4.  Atestat de către Corpul Român Salvaspeo CORSA.

 

           4. Probe:

- proba scrisă,

- proba practică.

Proba scrisă se va desfăşura în data de 09.12.2015 , orele 10.00 la sediul Consiliului Județean Dâmbovița din Târgovişte, Piața Tricolorului, nr. 1, judeţul Dâmboviţa, iar în data de 11.12.2015, orele 10,00 proba practică care se va desfășura la sediul instituției din comuna Moroeni, Refugiul Peștera

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon nr. 0245640312 și 0723574758..

 

Bibliografie

Referent/asistent medical:

1. Codul de etica si deontologie profesionala al asistentului medical si al moasei. 

2. Hotărea Guvernului nr. 77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare în munţi.

3. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo Dâmbovița.

4. Legea 53/2003, Codul Muncii, actualizată.

5. Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor.

6. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă.

 

            Consilier tehnic:

1. Legea nr. 402/2006,  privind prevenirea accidentelor si organizarea activitatii de   salvare din mediul subteran speologic.

2.  Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciul Public Județean Salvamont-    Salvaspeo Dâmbovița.

3. Legea nr. 215/2001, republicată, legea administraţiei publice locale.

4. Legea 53/2003, Codul Muncii, actualizată.

5.  Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor.

6.  Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă.

 

 

 

Șef Serviciu,

Gheorghe Deaconescu